بوستون سازمان مسکن اعلام کرد صبح امروز این تعلیق “غیر ضروری” اخراج هر چند تا پایان سال با توجه به Covid-19 نگرانی.

این اطلاعیه به شرح زیر مشابه اعلام اوایل این هفته توسط WinnCompanies, یکی از دولت بزرگترین مالکان کم درآمد آپارتمان.

مهلت قانونی ارائه می دهد مسکن ثبات به BHA عمومی ساکنان مسکن و کاهش coronavirus خطرات مرتبط با پردازش آن غیر ضروری اخراج موارد است. غیرضروری اخراج شامل همه اخراج رسیدگی به جز برای کسانی که مرتبط با فعالیت های جنایی و کسانی است که لازم است برای حفاظت از سلامت و ایمنی BHA ساکنان و کارمندان و دیگران.

محله:

رایگان tagging:

آگهی:

tinyurlclck.ruulvis.netshrtco.de