H. P. Lovecraft دوست داشتم یکی مارلبرو رستوران

جاده ابریشم اغذیه فروشی و مشروب فروشی است که در یک رستوران چینی در مرلبروق که صفحه لیست یک سری از هشدارها و دستورالعمل برای چیدن takeout این روز از جمله مسائل شما می خواهم انتظار – هنگامی که شما وجود دارد زنگ و اعلام نام خود گام 10 و سپس صبر کنید تا مواد غذایی خود را قرار داده شده در یک جدول در درب و منتظر کارگر آورده است که آن را به مرحله. “آیا تلاش برای گرفتن غذا از دست ما است.” و سپس:

انجام, اما, ساکن با gnawing, eldritch ترس در بی اندازه سستی از خود را ناچیز وجود فانی.

H/t کریس Devers.

رایگان tagging:

آگهی:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>