مرد آمار و کشته شدن توسط خط قرمز قطار در پورتر مربع

حمل و نقل از گزارش پلیس یک ورودی خط قرمز قطار رخ داد و به کشته شدن مرد در حدود 4:15 بعد از ظهر بازی ناپاک است نه مشکوک.

شاتل اتوبوس جایگزین قطار بین Alewife و هاروارد.

محله:

رایگان tagging:

آگهی:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>