ناز کوچک خانه ماست تپه

Corrinne بورگین عجایب:

من کجا هستند JP تاریخ معماری علاقمندان? شما می توانید به من بگویید در مورد این دمدمی خانه های کوچک در وستچستر Rd کردن مرکز سنت در خزه تپه منطقه ؟ آنها شبیه یک اردوگاه یا سرپرست کلبه با سقف با حرارت و مرکز دودکش. آنها آنقدر جذاب و نادرست و غلط به محله معماری nerd در من عمیقا کنجکاو!

Small Moss Hill house

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>