بندر مشروب الکلی کشتی گرفتن تعطیل و پس از آن عکس

NBC بوستون گزارش دولت بوستون و بهداشت عمومی کمیسیون دستور داده اند که خلیج خارجه کروز شرکت. برای جلوگیری از در حال اجرا در بندر کشتی پس از دولت سابق تشکر. مارتی Walz ارسال شده یک عکس از شرکت مقصد provincetown دوم با عرشه بالا کهنه با افراد بسیاری بدون ماسک ،

منظور اشاره می کند که در حالی که کشتی خدمات گروه چارتر و تورهای مجاز در مرحله کنونی از ماساچوست’ بازگشایی طرح تابستانی موسیقی کروز و دیگر گروه منشور با رقص نیست.

رایگان tagging:

آگهی:

tinyurlv.htclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>