آموزش دهید دقیقا چگونه حلقه شنا بادی را در 2 روز بهبود دادم

گروهی از دلفینهای پوزه بطری هند-پاسیفیک به فرزندان خود چگونگی بهرهگیری از ابزار را یاد میدهند. به همین تعداد

توسط مدیر سایت در 7 اردیبهشت 1402

گروهی از دلفینهای پوزه بطری هند-پاسیفیک به فرزندان خود چگونگی بهرهگیری از ابزار را یاد میدهند. به همین تعداد شاخه نیز خواهر بودن رائوایان و آببازسانان را نمایش میدهند. با آنکه وزن و حجم مغز دلفین بیشتر از مغز انسان است، تعداد نورونهای آن کمتر از مغز آدمی است. در خون آنها، پروتئین میوگلوبین مسؤول نگه داشتن اکسیژن است؛ پروتئینی که ۴ برابر بیشتر از هموگلوبین خون انسان در خود اکسیژن نگه میدارد. شباهتهایی میان بعضی پیشنهنگان متاخر با خسروسوسماران آغازین دیده میشود، ولی ویژگی خسروسوسماران در داشتن مهرههای دمی بسیار کشیده و فقدان کامل استخوان خاجی شناسایی آنها را از پیشنهنگان میسر ساختهاست. بعضی دانشمندان بر این باورند که از آنجا که نمیتوان معیارهای هوش پذیرفتهشده توسط انسانها را به جانوران گوناگون در محیطهای گوناگون گسترش داد، نمیتوان نتیجه گرفت که دلفینها هوش بسیار بالا یا پایینی دارند. از آنجا که دلفینها در هنگام نزدیک شدن مهاجم با سوت و صدا همدیگر را خبر میکنند، احتمال کشته شدن توسط کوسهها کمتر میشود. یا به کوسهها حمله برده تا از منطقهٔ شنای آدمیان دورشان سازند.  Post h as ᠎been gen erated  with GSA Co᠎ntent ​Ge ne rator DEMO!

دلفینها حس همبستگی اجتماعی قویای دارند و در کنار دیگر اعضای گروه که زخمی یا بیمار شدهاند میمانند و حتی آنها را به سطح آب میرسانند تا نفس بکشند. آببازسانان بزرگترین گروه از پستانداران دریایی هستند که شامل نهنگها، دلفینها، و گرازماهیها میشوند. با کمک همدیگر، نهنگهای قاتل میتوانند به بزرگترین نهنگها حمله کنند. نهنگ قاتل اما در این باره استثناء است و طول آن به ۹٫۵ متر نیز میرسد. دستههای نهنگ قاتل به هنگام رسیدن به هم نوعی «مراسم خوشامدگویی» اجرا میکنند. در مورد نهنگ قطبی، این سرعت به ۸۰ متر بر ثانیه میرسد. برای نمونه، تعداد تخمینی نورونهای قشر مغز در نهنگهای دندانکلفت ۱۰٫۵ میلیارد است حال آنکه در انسان این میزان به ۱۹ میلیارد نورون میرسد. در دلفینهای پوزهبطری، این میزان به ۱٫۰۴ درصد میرسد. برای نمونه، نیمکرههای مغزی ۷۵-۶۸ درصد، مخچه ۲۳-۱۸ درصد، و ساقه مغز منهای مخچه ۵-۴ درصد وزن مغز را در دلفینها تشکیل میدهد. نسبت وزن بخشهای گوناگون مغز در دلفینها با دیگر پستانداران تفاوت بنیادین دارد. البته بزرگ شدن بخشهای صوتی مغز باعث کاهش حجم یا تحت شعاع قرار گرفتن توانایی بینایی نشدهاست و توانایی بینایی نیز در این جانوران به خوبی پیشرفت کردهاست؛ استثناء در این باره دلفینهای آب شیرین هستند که به دلیل محیط زندگیشان و گلآلود بودن آب رودخانهها، اغلب بینایی خوبی ندارند و بیشتر از پژواکیابی خود برای یافتن طعمه بهره میگیرند.

حس لامسه نیز در آنها بسیار پیشرفتهاست و عصبهای اعصاب پوستی به ویژه در نواحی پوزه، بالههای سینهای و بخشهای تناسلی تراکم زیادی دارند. تعدادی از مردمان افغانستان در کوها زندگی دارند. ، بازی کریکت در ابتدا همانند بسیاری دیگر از ورزشها توسط طالبان ممنوع شد، اما در سال ۲۰۰۰ (۱۳۷۹ ه. اما در بازی با تیم اوگاندا، پیروزی را به تیم حریف واگذار کرد. بیشتر دلفینها توانایی دید بسیار بالایی هم درون آب و هم بیرون آن دارند اما بعضی دلفینها، همانند دلفینهای رودخانهای، بینایی بالایی ندارند. این تیکها دارای بسامدی میان ۴۰-۳۰ کیلوهرتز هستند و به دلیل بسامد بالایشان، به دلفینها توانایی تشخیص جانداران کوچکی با اندازههای بیشتر از ۱ سانتیمتر را میدهند. در محیطی که این دلفین زندگی میکند، آب همواره گلآلود است و توانایی بینایی آنچنان کمکی به بقای جانور نمیکند. در هنگام بهرهگیری از پژواکیابی، دلفینها اغلب صدای برگشتی از یک جانور یا اشیای اطراف را در ذهن خود تحلیل کرده و هر صدای برگشتی را مترادف با یک شی تعریف میکنند.

رنگ بدن با پیدا کردن غذا، محافظت از خود در برابر مهاجمان، و ارتباط فراگونهای مرتبط است. حلقه شنا بادی اینتکس مدل ۵۹۲۵۸ همانند دیگر محصولات کمپانی Intex از PVC یا بهتر است بگوییم وینیل درجه یک ساخته شده و در برابر ضربات احتمالی مقاومت بالایی دارد. بیشتر دلفینها با بیشینه سرعتی کمتر از ۱۰ متر بر ثانیه شنا میکنند؛ دلفین خالدار گرمسیری سریعترین دلفین است با ۱۱٫۱ متر بر ثانیه سرعت. مغز دلفینها به نسبت مغز دیگر پستانداران روی خشکی بسیار بزرگتر و دارای ساختاری دگرگون از ساختار مغز بیشتر آنها است. دلفینها نسبت به هم پرخاش نیز میکنند. بحثهای بسیاری دربارهٔ تواناییهای یادگیری و زبانی دلفینها در میان آببازشناسان در جریان است. دربارهٔ اینکه آیا دلفینها میتوانند توسط زبانی واسطه با انسانها رابطه برقرار کنند صورت گرفتهاست. دلفینهای همجنسی که اتحاد دوستی با هم برقرار کرده باشند، گاه شانه به شانه همدیگر شنا و همزمان با هم اقدام به نفسگیری میکنند.

آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن